لیست آخرین اخبار
  با توجه به تغییرات احتمالی، برنامه کلاسی و اطلاعیه ها را قبل از ورود به دانشگاه کنترل نمایید

    قابل توجه دانشجویان رشته های مهندسی

جهت هماهنگی درس کار آموزی به استاد مربوطه مراجعه فرمایید
 استاد کارآموزی رشته های مهندسی کامپیوتر :آقای دکترسید سعید آیت
استاد کارآموزی رشته مهندسی صنایع : آقای دکترمهدی ایرانپور
استاد کارآموزی رشته مهندسی پروژه : آقای عیسی محمود صالح
ا ستاد کار آموزی رشته مهندسی اجرایی : خانم الهام کاظمی
ا ستاد کارآموزی رشته مهندسی صنایع غذایی: خانم نجمه شمس

 منبع درس مهندسی اطلاعات رشته  مهندسی پروژه
کتاب : سیستم های اطلاعات مدیریت
تالیف : دکتر اصغر صرافی زاده
فصلهای 1 و 2 و 3 و 4