لیست آخرین اخبار

مشاهده برنامه کلاسی در سایت
Sahba.pnu.ac.ir

 3951 دروس عمومی

برنامه سالن ورزشی شماره 1
 
برنامه سالن ورزشی شماره 2

  با توجه به تغییرات احتمالی، برنامه کلاسی و اطلاعیه ها را قبل از ورود به دانشگاه کنترل نمایید

دانشجویان گرامی پس از حذف و اضافه برنامه کلاسی را مجددا" کنترل نمایید