لیست آخرین اخبار

در سال 95 ساعت کلاسهای بعداز ظهراز ساعت  13/30 الی 15 و 15/15 الی 16/45 تشکیل می گردد

 دروس عمومی

برنامه سالن ورزشی شماره 1
 
برنامه سالن ورزشی شماره 2

  با توجه به تغییرات احتمالی، برنامه کلاسی و اطلاعیه ها را قبل از ورود به دانشگاه کنترل نمایید

دانشجویان گرامی پس از حذف و اضافه برنامه کلاسی را مجددا" کنترل نمایید